Logo pro beanusik i akademiaPRZYCISK wejdz

 

button

 

 

Rekrutacja 2022/2023

Uwaga kandydaci do klas 1 i 0

Podstawa prawna - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 1. Rodzice zgłaszają uczniów do klasy pierwszej/zerowej przez stronę internetową szkoły wypełniając formularz zgłoszeniowy w zakładce „Rekrutacja”. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.
  1. Termin spotkania rekrutacyjnego na dany rok szkolny ustala Dyrektor Szkoły.
  2. Podczas spotkania rekrutacyjnego dziecko bierze udział w sprawdzianie wiedzy i umiejętności oraz w zespołowej zabawie ruchowej pozwalającej poznać umiejętności społeczne i dojrzałość emocjonalną kandydatów. Badanie trwa około 3-4 godzin. W tym czasie Dyrektor szkoły przedstawia rodzicom ofertę edukacyjną. Rodzice wypełniają ankietę rekrutacyjną.
  3. Spotkanie rekrutacyjne jest płatne.
 2. W roku szkolnym 2022/23 spotkanie rekrutacyjne odbędzie się 19 i 26 lutego 2022. Planujemy utworzenie jednej nowej klasy pierwszej w systemie dwujęzycznym (tygodniowo 22 godziny edukacji wczesnoszkolnej skorelowanej z j. angielskim). Oprócz tego dodatkowy język obcy, w-f, taniec, informatyka, plastyka i religia.

O przyjęciu kandydatów nie decyduje kolejność zgłoszeń. W razie dużej liczby zgłoszeń dyrekcja zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia list. O przyjęciu kandydatów do klasy I i O zadecyduje wynik badania dojrzałości szkolnej, na które składa się nie tylko badanie wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie nauczania w klasie 0 (m. in. znajomość liter, czytanie, liczenie w zakresie dziesięciu, rysowanie szlaczków), ale również badanie poziomu rozwoju w sferach: motorycznej, umysłowej, społecznej i emocjonalnej, czytaj więcej....
Dzieci zgłoszone do naszej szkoły online lub telefonicznie dostaną pisemne zaproszenie na badanie dojrzałości. Badanie jest odpłatne – 200zł w dniu badania.W ustalonym terminie rodzice otrzymają pisemną informację o wynikach badania dojrzałości. Szczegółowe informacje w sekretariacie naszej szkoły.

Uwaga kandydaci do klas od 2 do 8!

Zapisy na egzaminy trwają cały rok, a rekrutacja do klas od 1 do 8 odbywa się w miarę wolnych miejsc w ciągu całego roku szkolnego. Gdy zwalnia się miejsce w danej klasie, zapraszamy na egzamin chętnych, którzy figurują na naszych listach rezerwowych do poszczególnych klas. Kandydaci do klas II i starszych piszą test kompetencji, który obejmuje podstawy programowe przewidziane na daną klasę.

Zasady rekrutacji

 • uczestnictwo w zajęciach badających dojrzałość szkolną w wyznaczonym terminie
 • podpisanie przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka umowy o kształcenie ucznia
 • dokonanie wpłaty darowizny na konto fundacji z obowiązującym regulaminem opłat

Regulamin opłat

 1. Rodzice w zamian za usługi świadczone przez Szkołę zobowiązuje się do uiszczenia czesnego, przekazywanej na wskazany przez spółkę rachunek bankowy, lub w kasie Szkoły.
 2. Wpłata winna być dokonana do 3 dnia każdego miesiąca (płatne przez 10 miesięcy)
 3. Od nieterminowych wpłat naliczane będą odsetki ustawowe
 4. Brak wpłaty czesnego za okres 3 miesięcy może spowodować zaprzestanie usług kształcenia Ucznia (rozwiązanie Umowy o kształcenie w trybie natychmiastowym) i poinformowanie o tym fakcie szkoły rejonowej (zgodnie z art. 39 ustawy o systemie oświaty).
 5. Darowizna obowiązująca przy przyjmowaniu nowego ucznia do szkoły wynosi:

  Oddział przedszkolny       - 500zł

  Klasa 0                                - 300zł

  Kl. 1                                   - 2000zł
  Kl. 2                                   -  1700zł
  Kl. 3                                    - 1400zł
  Kl. 4                                    - 1100zł
  Kl. 5                                    - 800zł
  Kl. 6                                    - 500zł
  Kl. 7 i 8                               - 400zł

  Regulamin opłat wchodzi w życie z dniem 01.01.2022r.