Logo pro beanusik i akademiaPRZYCISK wejdz

 

button

 

 

Klauzula informacyjna związana z wykorzystywaniem wizerunku na stronie szkoły

 1. Administratorem danych osobowych (wizerunku) jest Prywatna Szkoła Podstawowa nr 51 w Warszawie, ul. Przy Parku 36, 02-384 Warszawa
 2. Jeżeli chce Pani/Pan zasięgnąć informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych (wizerunku), prosimy o kontakt z Dyrektorem Szkoły pod adresem mailowym: sekretariatprzyparku@probeanus.pl
 3. Pozyskiwane od Państwa dane (wizerunek dziecka) są wykorzystywane w celu dokumentowania pracy Szkoły i są umieszczane na stronie WWW Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 51
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych.
 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych pozyskiwanych za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie www.probeanus.pl w procesie rekrutacji do Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 51

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej RODO informujemy iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prywatna Szkoła Podstawowa nr 51 w Warszawie, ul. Przy Parku 36, ul. Harfowa 2 Warszawa
 2. Jeżeli chce Pani/Pan zasięgnąć informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prosimy o kontakt z Dyrektorem Szkoły pod adresem mailowym sekretariatprzyparku@probeanus.pl
 3. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych Państwa i Państwa dziecka jest niezbędne w procesie rekrutacji Państwa dziecka do naszej szkoły.
 4. Uzyskane od Państwa dane osobowe niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 3, należą do kategorii tzw. danych zwykłych.
 5. Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na bieżący rok szkolny.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Klauzula informacyjna związana z prowadzeniem monitoringu w budynku Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 51

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej RODO informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (wizerunku) jest Prywatna Szkoła Podstawowa nr 51 w Warszawie, ul. Przy Parku 36, 02-384 Warszawa
 2. Jeżeli chce Pani/Pan zasięgnąć informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prosimy o kontakt z Dyrektorem Szkoły pod adresem mailowym sekretariatprzyparku@probeanus.pl
 3. Przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, tj.:
  – przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2016.1943) przewidujące obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole, m.in. art. 39 ust. 1 pkt. 3a.

Monitorowanie ma na celu zabezpieczenie budynku i zasobów Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 51, w tym zabezpieczenie danych osobowych; zapewnienie bezpieczeństwa osobom uczącym się, pracującym i odwiedzającym budynek Szkoły; dokumentowanie przebiegu wypadków na terenie Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 51.

 1. Uzyskane od Pani/Pana dane osobowe niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 3, należą do kategorii tzw. danych zwykłych.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych.
 4. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.