Logo pro beanusik i akademiaPRZYCISK wejdz

 

button

 

 

Nauczanie Dwujęzyczne CLIL

Nauczanie Dwujęzyczne CLIL

Nazwa CLIL (Content and Language Integrated Learning) wywodzi się z języka angielskiego i oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe. CLIL polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku ojczystym jak i obcym i dążeniu do posługiwania się swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na takim samym poziomie.

Od roku szkolnego 2015/16 w wybranych klasach naszej szkoły realizowana jest innowacyjna metoda dwujęzyczności w zakresie integracji treści kształcenia języka angielskiego z programem nauczania wczesnoszkolnego w klasach I-III. Metoda ta pozwala na połączenie treści z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej i środowiskowej z nauczaniem językowym. To innowacyjne połączenie nie tylko nie zakłóca realizacji podstawy programowej dla klas I-III w rozszerzonym zakresie, a wręcz przeciwnie pozwala na jej uzupełnienie i poszerzenie o treści lingwistyczne. Tygodniowy wymiar godzin nauczania dwujęzycznego w klasie I wynosi 22, a w klasie II i III 23 godziny. Nauczyciele organizują lekcje na podstawie materiałów dydaktycznych (podręcznik i ćwiczenia) opracowanych przez panią dyrektor Izabelę Stelmasiak – dydaktyka nauczania języka angielskiego we współpracy z nauczycielami uczącymi w klasach dwujęzycznych. Zawarte w materiałach rozwiązania metodyczne i organizacyjne sprzyjają idei integracji, a także ułatwiają nauczycielom organizację lekcji. Przygotowane materiały uwzględniają stosowanie TIK jako metody bardzo lubianej przez uczniów i niezwykle efektywnej. Nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje do nauczania języka angielskiego oraz edukacji wczesnoszkolnej prowadzi część zajęć w języku polskim, a część w języku angielskim. Dodatkowo jedna lekcja tygodniowo jest prowadzona przez nauczyciela anglistę, który na bieżąco kontroluje realizację programu z języka angielskiego. Przyswojone przez uczniów treści polonistyczne, środowiskowe i matematyczne są powtarzane, utrwalane, a niekiedy rozbudowywane w języku angielskim. Już w najmłodszych klasach przybliżamy naszym uczniom kulturę, sztukę, historię wybranych krajów, uczymy tolerancji i szacunku do innych ras, religii i zwyczajów.

Nauczyciele zwracają się do uczniów w sprawach organizacyjnych również po angielsku. Nie wymagamy, aby na nie od razu odpowiadali, ważne jest aby je rozumieli. Jednak zazwyczaj już po kilku lekcjach dzieci spontanicznie zaczynają formułować krótkie, a z czasem coraz dłuższe odpowiedzi w języku angielskim. Z czasem udział języka obcego w wypowiedziach jest coraz większy, a co najważniejsze odbywa się w sposób naturalny, bez nacisku ze strony nauczyciela. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasi uczniowie pozbywają się bariery występującej podczas komunikacji w języku obcym. Idea dwujęzyczności jest z powodzeniem stosowana w wielu państwach europejskich. Z badań naukowych wynika, że lekcje prowadzone dwujęzycznie znacząco wpływają na rozwój intelektualny uczniów (rozwijają myślenie logiczne, podnoszą poziom języka ojczystego) dzięki ukierunkowanej stymulacji mózgu.

Nauczanie dwujęzyczne, tak jak każdy proces edukacyjny, jest działaniem wieloetapowym. W pierwszym etapie dominują elementy zabawowe, z czasem udział języka obcego wzrasta adekwatnie do poziomu kompetencji językowych naszych uczniów. W klasie IV, gdy rozpocznie się nauczanie przedmiotowe, nastąpi dalszy rozwój umiejętności lingwistycznych z naciskiem na naprzemienne posługiwanie się dwoma językami. W końcowym etapie edukacji zapewniamy naszym uczniom osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka obcego oraz opanowanie bazy językowej w zakresie słownictwa specjalistycznego, a tym samym przygotowanie ich do dalszego kształcenia w klasach dwujęzycznych w szkołach ponadpodstawowych, a w dalszej perspektywie do studiów w Polsce i za granicą.

Wanda Majewska
dyrektor szkoły